Zásady zpracování osobních údajů

Úvod / Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělení souhlasu
Tímto uděluji panu Vladimíru Palečkovi OSVČ – IČ: 48579823, se sídlem Praha 6,
Vondroušova 1186/33, Praha 6-Řepy souhlas se zpracováním osobních údajů

2. Kontaktní údaje správce – Vladimír Paleček IČ 48579823
Vladimír Paleček
ŽRčj.:28/0601/12/Re Úřad příslušný podle §71 odst.2) Živnostenského zákona: Úřad
městské části Praha 17
IČ48579823
sídlem: Vondroušova 1186/33, Praha 6-Řepy
www.vp3.cz
email: vp3@vp3.cz
tel: 721400000
datová schránka: 6t34ph2

(dále i jen jako „Správce“)

3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem (i) posouzení žádosti subjektu údajů o navázání spolupráce se Správcem v oblasti nákupu a prodeje stínící techniky, (ii) poskytování informací o produktech Správce ze strany Správce ve prospěch subjektu údajů (informacemi o produktech Správce se rozumí zejména technické podklady, výkresy či fotografie) a dále (iii) v případě navázání smluvního vztahu jsou osobní údaje zpracovávány za účelem marketingových aktivit – zasílání novinek, nabídek apod.

4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:
a) Jméno a příjmení, případně název firmy
b) Sídlo
c) Email
d) Telefonní číslo
e) Bankovní spojení

5. Doba zpracování osobních údajů
Doba zpracování osobních údajů je deset let od udělení souhlasu. V případě uzavření smluvního vzatu mezi subjektem údajů a Správcem nejméně však po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.

6. Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů Správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu a neposkytne je žádným třetím stranám.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Další informace o zpracování osobních údajů
Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.